Bo lloguer Jove

Què és el Bo Lloguer Jove? És un ajut, de 2 anys de durada màxima, de fins a 250 euros al mes per a joves entre 18 i 35 anys. 

Aviat sortiran les bases de la convocatòria però ja hi ha coses que pots anar fent per preparar la teva sol·licitud. Això és molt important, ja que l’ajut es concedirà per ordre de rebuda de les sol·licituds fins que s’esgoti el pressupost assignat. Hauràs de ser ràpid/da! 

Et recomanem que, si no en tens, et facis l’IDCAT certificat gratuït per poder fer el tràmit electrònicament. 

Si tens qualsevol dubte pots posar-te en contacte amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge ( habitatge@vallesoriental.cat) o a Oficina Jove del Vallès Oriental 

Informació d’interès: 

Els requisits per rebre l’ajuda són els següents: 

 1. a) Tenir fins a 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud, l’edat de 35 anys inclosa, en el moment de sol·licitar l’ajut.
 2. b) Tenir la residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda.
 3. c) Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals, incloent-hi els de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit o a arrendar o cedir, constin o no com a titulars del contracte d’arrendament o cessió, iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici de l’any 2022.

En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d’habitació, no s’inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge; només es consideraran les de la persona física arrendatària.

Si en un mateix habitatge hi conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió que sol·licitin de manera individualitzada aquesta subvenció, en podran ser beneficiàries si els seus ingressos individuals són iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i iguals o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2022.

 1. d) Ser titular o estar en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària, el contracte d’arrendament de l’habitatge o habitació o, en qualitat de cessionari, el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada. En el cas d’estar en condicions d’accedir a un arrendament o cessió d’habitatge o habitació, caldrà formalitzar el contracte corresponent en el termini màxim de dos mesos des de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.
 2. e) No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per a l’habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents.
 3. f) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 4. g) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud.
 5. h) Pagar el lloguer o el preu de la cessió de l’habitatge o habitació per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca.
 6. i) No incórrer en cap dels supòsits de prohibició pel fet de ser persona beneficiària de subvencions que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 7. j) Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social

La documentació que necessites, i que pots anar preparant:

 1. Documents d’identitat:
  • Document nacional d’identitat (DNI) vigent (*)
  • Ciutadans de la Unió Europea: el certificat de registre de ciutadans de la Unió europea vigent.
  • Estrangers no comunitaris: NIE i la  targeta d’identitat d’estranger (TIE) (*)
 2. Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.(*)
 3. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
  • Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior amb termini de presentació vençut en la data de presentació, de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.  (*)
  • Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT)  o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l’IRPF. (*)
  • Els sol·licitants que hagin començat a treballar l’any 2021, hauran d’aportar un certificat d’imputacions subministrat per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) corresponent a l’exercici 2021.
   També cal que presentin una declaració responsable en la que constin tots els ingressos percebuts aquell exercici.
  • En el supòsit que la persona sol·licitant hagi començat a treballar  a l’any 2022  haurà d’aportar una declaració responsable en la que hi constin els ingressos previstos, el contracte de treball, signat amb una duració prevista de sis mesos a comptar des de la data de la sol·licitud, i  totes les  nòmines rebudes fins a la presentació de la sol·licitud.
 4. Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència (*)
 5. Llibre de família, si s’escau.
 6. El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant El contracte de lloguer ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
 7. Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 8. Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte o document equivalent on s’ha d’ingressar la subvenció.
 9. Certificat de no tenir deutes amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària(AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) (*)

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d’aquestes subvencions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l’expedient.

Enllaços d’interès: 

l’Oficina Comarcal d’Habitatge ( habitatge@vallesoriental.cat) o a l’@ojvallesoriental